computer

विश्वमा प्रविधिको विकास धेरै अघि बढी सकेको छ । कम्प्युटर मोबाइल आदि अब सामान्य जनजीवनमा सधै उपयोग हुने सामान बनि सकेका छन् जस्ले  दैनिक काम सम्पादन गर्न सहज भएको छ । 

साधारणतया हामीले कम्प्युटर चलाउँदा लामो बिधिबाट चलाइरहेका हुन्छौ तर सर्टकट कि को प्रयोग बारे थोरै जानकारी भएमा हामि छोटो समयमा नै काम सम्पन्न गरी स्मार्ट बन्न सक्छौं । 

थाहा पाउनुहोस् सधै काम लाग्ने केहि  सर्टकट किहरु र बचाउनुस तपाईंको समय :

 

Ctrl + A - Select All
Ctrl + B - Bold
Ctrl + C - Copy
Ctrl + D - Fill
Ctrl + F - Find
Ctrl + G - Bold
Ctrl + H - Replace
Ctrl + I - Italic
Ctrl + K - Insert a hyperlink
Ctrl + N - New workbook
Ctrl + O - Open
Ctrl + P - Print
Ctrl + R - Nothing right
Ctrl + S - Save
Ctrl + U - Underlined
Ctrl + V - Paste
Ctrl W - Close
Ctrl + X - Cup
Ctrl + Y - Repeat
Ctrl + Z - Cancel
F1 - Help
F2 - Edition
F3 - Paste the name
F4 - Repeat the last action
F4 - When entering a formula, switch between absolute / relative references
F5 - Goto
F6 - Next Pane
F7 - Spell Check
F8 - Extension of the mode
F9 - Recalculate all workbooks
F10 - Activate Menubar
F11 - New graph
F12 - Save As
Ctrl +: - Insert the current time
Ctrl +; - Insert the current date
Ctrl + "- Copy the value of the cell above
Ctrl + '- Copy the formula from the cell above
Shift - Offset Adjustment for Additional Functions in the Excel Menu
Shift + F1 - What is it?
Shift + F2 - Edit cell comment
Shift + F3 - Paste the function into the formula
Shift + F4 - Search Next
Shift + F5 - Find
Shift + F6 - Previous Panel
Shift + F8 - Add to the selection
Shift + F9 - Calculate the active worksheet
Shift + F10 - Popup menu display
Shift + F11 - New spreadsheet
Shift + F12 - Save
Ctrl + F3 - Set name
Ctrl + F4 - Close
Ctrl + F5 - XL, size of the restore window
Ctrl + F6 - Next Workbook Window
Shift + Ctrl + F6 - Previous Workbook Window
Ctrl + F7 - Move window
Ctrl + F8 - Resize Window
Ctrl + F9 - Minimize the workbook
Ctrl + F10 - Maximize or Restore Window
Ctrl + F11 - Inset 4.0 Macro sheet
Ctrl + F1 - Open File
Alt + F1 - Insert a graph
Alt + F2 - Save As
Alt + F4 - Output
Alt + F8 - Macro dialog
Alt + F11 - Visual Basic Editor
Ctrl + Shift + F3 - Create a name using the names of row and column labels
Ctrl + Shift + F6 - Previous Window
Ctrl + Shift + F12 - Printing
Alt + Shift + F1 - New spreadsheet
Alt + Shift + F2 - Save
Alt + = - AutoSum
Ctrl + `- Toggle value / display of the formula
Ctrl + Shift + A - Insert the argument names in the formula
Alt + down arrow - automatic view list
Alt + '- Format Style Dialog
Ctrl + Shift + ~ - General Format
Ctrl + Shift +! - Comma format
Ctrl + Shift + @ - Time Format
Ctrl + Shift + # - Date Format
Ctrl + Shift + $ - Currency Format
Ctrl + Shift +% - Percentage Format
Ctrl + Shift + ^ - Exponential Format
Ctrl + Shift + & - Place the border of the outline around the selected cells
Ctrl + Shift + _ - Delete the border of the contour
Ctrl + Shift + * - Select the current region
Ctrl ++ - Insert
Ctrl + - - Delete
Ctrl + 1 - Format of the cell dialog
Ctrl + 2 - Bold
Ctrl + 3 - Italic
Ctrl + 4 - Underlined
Ctrl + 5 - Strikethrough
Ctrl + 6 - Show / Hide Objects
Ctrl + 7 - Show / Hide Standard Toolbar
Ctrl + 8 - Toggle Outline symbols
Ctrl + 9 - Hide lines
Ctrl + 0 - Hide columns
Ctrl + Shift + (- Show lines
Ctrl + Shift +) - Show columns
Alt or F10 - Activate the menu
Ctrl + Tab - In the toolbar: Next toolbar
Shift + Ctrl + Tab - In the toolbar: Previous toolbar
Ctrl + Tab - In a workbook: activate the next workbook
Shift + Ctrl + Tab - In a Binder: Activate Previous Binder
Tab - Next tool
Shift + Tab - Previous tool
Enter - Make the order
Shift + Ctrl + F - Font drop-down list
Shift + Ctrl + F + F - Format Cell Dialog Box Font Tab
Shift + Ctrl + P - Point Size Drop-down list.

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...